Algemene voorwaarden ART-SOFA

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds en alleen van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website of op een andere manier op afstand een overeenkomst sluit met ART-SOFA en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

 

Artikel 1. Definities

1.1 ART-SOFA: gevestigd te Oisterwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer  17186130 (DRONE CAPITAL BV) handelend onder de naam ART-SOFA. Hierna te noemen “ART-SOFA”

1.2 Website: de website van ART-SOFA, te raadplegen via www.art-sofa.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met ART-SOFA en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen ART-SOFA en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.6 Ondernemer: ART-SOFA

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van ART-SOFA zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor ART-SOFA slechts bindend indien en voor zover deze door ART-SOFA uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Bij het sluiten van een Overeenkomst verklaart Klant kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan op de Overeenkomst te aanvaarden.

2.4 ART-SOFA wijst hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van iedere algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant van de hand.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van ART-SOFA afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in Euro en exclusief betaal- en verzendkosten. Er kunnen diverse gradaties van verzendkosten gerekend worden, dit geheel afhankelijk van het type product.

3.2 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. ART-SOFA kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van ART-SOFA afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.3 ART-SOFA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet

3.4 ART-SOFA is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. ART-SOFA stelt Klant in kennis van deze wijzigingen door de vanaf dat moment geldende prijzen direct kenbaar te maken op haar website.

3.5 Klant dient het in rekening gebrachte bedrag voorafgaand aan de levering aan ART-SOFA te voldoen door middel van de door ART-SOFA aangeboden betaalmogelijkheden.

3.6 ndien Klant tekort schiet in het tijdig voldoen van haar betaalverplichting is Klant zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim. Klant is dan aan ART-SOFA verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van deze bedragen. Tevens is Klant een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van ART-SOFA en het voldoen aan de daarbij door ART-SOFA gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ART-SOFA onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft ART-SOFA het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.

Artikel 5. Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier dan wel inlog-mogelijkheid op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. ART-SOFA is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of ART-SOFA daarvan in kennis te stellen, zodat ART-SOFA gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door ART-SOFA is ontvangen, stuurt ART-SOFA de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 ART-SOFA is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de eigen bezorgdienst van ART-SOFA verstaan.

6.3 Op de Website wordt voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. De levertermijn staat bij de producten zelf vermeld. Indien geen levertermijn is vermeld, zal de levertermijn vermeld staan op de orderbevestiging. Indien een bezorgafspraak gemaakt moet worden, zal dit worden medegedeeld.

6.4 Indien bestellingen van producten worden geplaatst waarvoor diverse levertermijnen gelden, dan zal de langste levertermijn worden aangehouden door ART-SOFA.

6.5 Indien ART-SOFA de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden indien de overschrijding langer dan 2 maanden bedraagt. Het overschrijden van een dergelijke termijn door ART-SOFA zal niet tot enige aansprakelijkheid van ART-SOFA leiden.

6.6 ART-SOFA raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 14 werkdagen, schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met ART-SOFA binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant die handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, komt geen herroepingsrecht toe, zoals gesteld in dit Artikel, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan ART-SOFA deze schade aan de Klant in rekening brengen of het retour in zijn geheel weigeren

7.3 Bedoelde Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan ART-SOFA te retourneren, dan wel binnen deze termijn ART-SOFA op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Retourneren geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording van Klant. ART-SOFA is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door Klant aan de verpakking of het product ontstaat. Producten kunnen geretourneerd worden aan: ART-SOFA, de Lind 13a, 5061 HS Oisterwijk.

7.4 Indien ART-SOFA gebruik maakt van een speciale ophaaldienst, of van een andersoortige service, stelt ART-SOFA de Klant daarvan apart op de hoogte.

7.5 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

7.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant,  die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant (zoals bijvoorbeeld kussens), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan ART-SOFA volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. ART-SOFA is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door ART-SOFA tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld.

8.2 Indien de mogelijkheid bestaat voor Klant om de bestelling af te halen in een fysieke vestiging, zal ART-SOFA dit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst mededelen.

8.3 Indien Klant tekortschiet in het tijdig voldoen van haar betaalverplichting is Klant zonder nadere ingebrekestelling of sommatie in verzuim. Klant is dan aan ART-SOFA verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van deze bedragen. Tevens is Klant een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1 ART-SOFA staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Een door ART-SOFA (zoals gegeven in Artikel 9.5), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, ART-SOFA daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien ART-SOFA de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.5 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.

9.6 Klant is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

9.7 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2 De totale aansprakelijkheid van ART-SOFA jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 euro.

10.3 Aansprakelijkheid van ART-SOFA jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit Artikel genoemde gevallen rust op ART-SOFA jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 10.2 en 10.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ART-SOFA.

10.5 De aansprakelijkheid van ART-SOFA jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant ART-SOFA onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ART-SOFA ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ART-SOFA in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ART-SOFA meldt, doch uiterlijk binnen 3 (drie) weken nadat de vermeende schade is ontstaan. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ART-SOFA vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

10.7 ART-SOFA kan er voor kiezen een verzekering af te sluiten ter zake van het vergoeden van schade. Is dit het geval dan is ART-SOFA in ieder geval slechts aansprakelijk tot het bedrag dat uit hoofde van deze verzekering is gedekt en daadwerkelijk wordt uitbetaald.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is ART-SOFA niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Indien een dergelijke omstandigheid van tijdelijke aard is, is ART-SOFA gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder deze niet-toerekenbare opvatting worden verstaan alle van buiten komende oorzaken waar ART-SOFA geen invloed op heeft, DDoS-aanvallen, hacking, cracking, een bedrijfsstoornis- of onderbreking, niet-beschikbaarheid van het internet of andere infrastructuren, vertragingen in de nakoming zoals ontstaan door toeleveranciers van ART-SOFA of enige andere derden waarvan ART-SOFA afhankelijk is dan wel transportproblemen of –belemmeringen in het aanvoeren van of ter beschikken stellen van Producten. Gedurende deze periode van overmacht is ART-SOFA gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 12. Klachtenprocedure

12.1 Ondanks de inspanning van ART-SOFA om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat de Klant een klacht heeft over de dienstverlening of over producten van ART-SOFA. ART-SOFA raadt Klant daarom aan geleverde en/of door de Klant zelf afgehaalde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen 14 dagen aan ART-SOFA te melden.

12.2 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van ART-SOFA, kan hij bij ART-SOFA per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

12.3 ART-SOFA geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal ART-SOFA binnen 14 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten berusten bij ART-SOFA. Niets in deze Voorwaarden strekt tot het overdragen van intellectuele eigendomsrechten van ART-SOFA aan de Klant. Daarnaast is ART-SOFA gerechtigd de naam en het logo van de onderneming van Klant te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals maar niet beperkt tot vermelding van Klant als Klant van ART-SOFA op de website en verdere promotionele uitingen van ART-SOFA.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1 ART-SOFA verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar ART-SOFA gevestigd is. Dit is rechtbank ‘s Hertogenbosch

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op.

E-mail: info@art-sofa.com

 

De Lind 13a

5061HS Oisterwijk

KvK:641410505

BTW: NL 8551493119B01